Stuurgroepleden

De volgende personen nemen deel aan de stuurgroep:

 • Namens Eben-Haëzer te Kamerik:
  • Jan van Maanen, bestuurslid
  • Marc-Jan Zwaneveld, bestuurslid
 • Namens De Wegwijzer te Kockengen:
  • Derk Boswijk, voorzitter bestuur
  • Johan Immink, bestuurslid
 • Namens Koningin Julianaschool te Wilnis:
  • Corstian Leeflang, bestuurslid
  • Bas Blankestijn, voorzitter bestuur
 • Namens Jorai te Zegveld:
  • Ronnie Dekker, voorzitter bestuur
  • Jasper Vennik, bestuurslid

Projectorganisatie

Voor het onderzoek naar de besturenfusie is een projectorganisatie ingericht met een stuurgroep en een viertal werkgroepen:

De Stuurgroep bestaat uit de procesbegeleider van Verus (tevens onafhankelijk voorzitter) en een afvaardiging van de besturen van Kamerik, Kockengen, Wilnis en Zegveld.

De Stuurgroep bewaakt en coördineert het besluitvormingsproces, waarbij de procesbegeleider in het bijzonder rekening houdt met het bewaken van de voortgang en communicatie over het gehele proces.

Daarenboven zal de Stuurgroep zich buigen over vraagstukken die te maken hebben met communicatie, strategisch beleid en de uiteindelijke organisatorische inrichting.

De werkgroepen bestaan uit bestuursleden, medewerkers en in voorkomende situaties ouders van de diverse scholen van de Federatie ‘het Groene Hart’. De directeuren van de scholen zitten ieder een Werkgroep voor. Aan de Werkgroepen wordt gevraagd een onderzoek te doen naar hun betreffende domein en daarbij in ieder geval de volgende werkzaamheden te verrichten:

 • Een onderzoek naar de gang van zaken binnen hun domein binnen de bestaande scholen (Ist-situatie), waaronder een onderzoek naar overeenkomsten, verschillen en elementen die behouden moeten blijven;
 • Het doen van aanbevelingen aan de Stuurgroep over de te kiezen werkwijze in de nieuwe organisatie van de scholen (Soll-situatie), waaronder het beantwoorden van de vraag waar aantoonbare meerwaarde ligt in de samenvoeging; en
 • Aangeven welke mogelijkheden, aangrijpingspunten, en randvoorwaarden er zijn om van de bestaande naar de nieuwe, gewenste situatie te ontwikkelen.

Begeleiding Verus

Verus begeleidt de schoolbesturen in het onderzoek naar de besturenfusie.

Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, (G)MR-leden, docenten, leerlingen en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert. Als dienst aan onze samenleving. Vertrouwd, verbindend en bevlogen.

Onze visie op intensivering van samenwerking

We werken vanuit de driehoek van educational governance waarin we voortdurend balans zoeken tussen de “harde” structuurkant en de “zachte” communicatie- en cultuurkant. Zeker ook in trajecten ter intensivering van samenwerking is het goed aan de verschillende kanten van de driehoek voortdurend aandacht te besteden. Daarnaast is het ook onze visie dat vorm inhoud volgt. Met andere woorden: of deze intensivering uiteindelijk zal leiden tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst, het vormen van een holding of het doen van een bestuurlijke fusie is de uitkomst van het traject, niet het beginpunt.

In onze aanpak, die we hieronder beschrijven, gaan we uit van een aantal aandachtspunten ten aanzien van intensivering van de samenwerking. Onderstaande figuur geeft hier een overzicht van:

Welkom

Welkom op de website van Federatie voor Protestants Christelijk Basisonderwijs ‘Het Groene Hart’. In de federatie ‘Het Groene Hart’ werken de volgende vijf protestants christelijke basisscholen sinds 1999 met elkaar samen:

Onderzoek naar besturenfusie

De scholen werken sinds 1999 al samen in de federatie. Reeds langere tijd worden er gesprekken gevoerd tussen onze verenigingen over verdere samenwerking op bestuursniveau.

In 2019 hebben de besturen van de scholen in de federatie een verkenning laten uitvoeren naar vormen van intensievere samenwerking. Na de vrijblijvende verkenning is voor de besturen van Eben-Haëzer (Kamerik), De Wegwijzer (Kockengen), Koningin Julianaschool (Wilnis) en Jorai (Zegveld) vertrouwen ontstaan in de mogelijkheid en meerwaarde van een constructieve bestuurlijke samenwerking. Het leidend motief hierachter is het gezamenlijk en in continuïteit aanbieden van kwalitatief goed Protestants Christelijk basisonderwijs voor alle kinderen in onze regio. Het bestuur van De Schakel (Vinkeveen) heeft de overweging gemaakt niet te participeren in een vervolgonderzoek naar verdere samenwerking.

De besturen van Eben-Haëzer, De Wegwijzer, Koningin Julianaschool en Jorai hebben besloten om een vervolgonderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot een bestuurlijke fusie.

Wij hebben vertrouwen dat door verdere samenwerking er een robuuste en toekomstbestendige organisatie wordt gecreëerd in een tijd waarin van het onderwijs veel gevraagd wordt. In het vervolgonderzoek, dat in oktober 2020 start, worden de gevolgen van de mogelijke besturenfusie in kaart gebracht. We hechten grote waarde aan een zorgvuldig en breed gedragen proces, waarbij de meerwaarde merkbaar en overtuigend moet zijn. Pas als er een goed en zorgvuldig beeld is van de gevolgen van de mogelijke fusie, kan verdere besluitvorming plaatsvinden.

Als een belangrijke voorwaarde om te komen tot een bestuurlijke fusie hebben wij gesteld dat onze scholen allemaal hun eigen herkenbare karakter hebben en dienen te behouden. Dit ‘eigen gezicht’ wordt bepaald door de leerkrachten, leerlingen, ouders en de betreffende dorpscultuur. Uitgangspunt voor het vervolgonderzoek is dan ook dat de vier schoollocaties behouden blijven.

Om het vervolgonderzoek te markeren, ondertekende wij op 7 oktober 2020 D.V. een intentieverklaring . Met deze ondertekening spreken we uit dat er een gezamenlijke intentie bestaat om te komen tot verdergaande samenwerking tussen de vier besturen en deze samenwerking te realiseren na een zorgvuldig onderzoeks- en besluitvormingstraject. Ter begeleiding hiervan hebben we een stuurgroep ingericht, waarin vertegenwoordigers van de vier besturen plaats hebben genomen. We worden begeleid door Verus, vereniging voor Katholiek en Christelijk onderwijs (uit Woerden).

We zullen u gedurende de komende maanden, onder andere via deze website, op de hoogte houden van de voortgang. We streven naar besluitvorming na de zomer van 2022.

In geval van vragen, verwijzen wij u naar een lid van de stuurgroep. Deze ledenlijst treft u aan op de pagina ‘Stuurgroep‘.