Onderzoeksfase afgerond

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de afronding van het onderzoek naar een eventuele besturenfusie tussen de vier verenigingen. Na het ondertekenen van de intentieverklaring op 7 oktober 2020 is er gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid en effecten van een eventuele besturenfusie. De stuurgroep is met enige regelmaat bij elkaar gekomen, de werkgroepen hebben rapportages opgeleverd en er ligt een definitief fusierapport bij de besturen en interne geledingen. Ook is er regelmatig gesproken met de schooldirecteuren. We weten elkaar goed en waar nodig zeker ook kritisch te vinden. De indruk van de stuurgroep is dat deze sfeer breed wordt gedragen binnen de verschillende geledingen van de schoolorganisaties.

Status fusieonderzoek

Het onderzoek naar de besturenfusie is afgerond. Er is een uitgebreid onderzoeksrapport en een fusie-effectenrapportage opgesteld. Het rapport beoogt de effecten van de eventuele besturenfusie in kaart te brengen en de contouren te schetsen van de gefuseerde organisatie. Het rapport is opgesteld door de stuurgroep, ondersteund door vier werkgroepen: Identiteit, Onderwijs, Personeel & Organisatie en Financiën & Huisvesting. In het onderzoeksrapport schetsen we een beeld van de huidige vier schoolbesturen, verkennen we de meerwaarde van een eventuele fusie en brengen we de effecten van de fusie in kaart voor onder andere onderwijs, personeel, governance en financiën.

We bewandelen op dit moment de volgende stappen richting de besluitvorming:

  1. De vier besturen hebben een voorgenomen besluit genomen.
  2. De commissie van toezicht wordt om goedkeuring gevraagd op het bestuursbesluit.
  3. De medezeggenschapsraden wordt om instemming gevraagd op het bestuursbesluit.
  4. De ouders worden geraadpleegd door middel van een ouderraadpleging.
  5. De leden van de verenigingen wordt gevraagd om het bestuursbesluit te bekrachtigen.
  6. Pas als alle geledingen akkoord zijn kan het besluit tot besturenfusie definitief worden genomen.

Daarnaast vragen we aan de gemeenten advies met betrekking tot de besturenfusie en gaan we in gesprek met de vakbonden. Dat zijn verplichte onderdelen in het traject om te komen tot een besturenfusie.

We ervaren veel vertrouwen in elkaar om het vervolg verder vorm te geven. We zijn goed op weg.

Voor vragen of nadere toelichting, neem contact op met het bestuur.