Onderzoeksfase afgerond

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de afronding van het onderzoek naar een eventuele besturenfusie tussen de vier verenigingen. Na het ondertekenen van de intentieverklaring op 7 oktober 2020 is er gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid en effecten van een eventuele besturenfusie. De stuurgroep is met enige regelmaat bij elkaar gekomen, de werkgroepen hebben rapportages opgeleverd en er ligt een definitief fusierapport bij de besturen en interne geledingen. Ook is er regelmatig gesproken met de schooldirecteuren. We weten elkaar goed en waar nodig zeker ook kritisch te vinden. De indruk van de stuurgroep is dat deze sfeer breed wordt gedragen binnen de verschillende geledingen van de schoolorganisaties.

Status fusieonderzoek

Het onderzoek naar de besturenfusie is afgerond. Er is een uitgebreid onderzoeksrapport en een fusie-effectenrapportage opgesteld. Het rapport beoogt de effecten van de eventuele besturenfusie in kaart te brengen en de contouren te schetsen van de gefuseerde organisatie. Het rapport is opgesteld door de stuurgroep, ondersteund door vier werkgroepen: Identiteit, Onderwijs, Personeel & Organisatie en Financiën & Huisvesting. In het onderzoeksrapport schetsen we een beeld van de huidige vier schoolbesturen, verkennen we de meerwaarde van een eventuele fusie en brengen we de effecten van de fusie in kaart voor onder andere onderwijs, personeel, governance en financiën.

We bewandelen op dit moment de volgende stappen richting de besluitvorming:

  1. De vier besturen hebben een voorgenomen besluit genomen.
  2. De commissie van toezicht wordt om goedkeuring gevraagd op het bestuursbesluit.
  3. De medezeggenschapsraden wordt om instemming gevraagd op het bestuursbesluit.
  4. De ouders worden geraadpleegd door middel van een ouderraadpleging.
  5. De leden van de verenigingen wordt gevraagd om het bestuursbesluit te bekrachtigen.
  6. Pas als alle geledingen akkoord zijn kan het besluit tot besturenfusie definitief worden genomen.

Daarnaast vragen we aan de gemeenten advies met betrekking tot de besturenfusie en gaan we in gesprek met de vakbonden. Dat zijn verplichte onderdelen in het traject om te komen tot een besturenfusie.

We ervaren veel vertrouwen in elkaar om het vervolg verder vorm te geven. We zijn goed op weg.

Voor vragen of nadere toelichting, neem contact op met het bestuur.

Update Stand van Zaken Onderzoek (februari 2021)

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de start van het onderzoek naar een eventuele besturenfusie tussen de

  • Vereniging voor Protestant-Christelijk Basisonderwijs te Kamerik
  • de Vereniging ter bevordering van Gereformeerd Schoolonderwijs te Kockengen
  • de Vereniging voor Protestant-Christelijk Basisonderwijs te Wilnis
  • de Vereniging tot stichting en instandhouding van een school met de Bijbel te Zegveld

De stuurgroep is een aantal keer bij elkaar gekomen, de kick-off van de werkgroepen heeft plaatsgevonden, de intentieverklaring is ondertekend en de werkgroepen zijn vervolgens gestart. Ook is er goed contact met de schooldirecteuren. Er heerst in de stuurgroep een positieve en optimistische sfeer en wij weten elkaar goed en waar nodig zeker ook kritisch te vinden. De indruk van de stuurgroep is dat deze sfeer breed wordt gedragen binnen de verschillende geledingen van de schoolorganisaties.

Graag brengt de stuurgroep de u via dit bericht op de hoogte van de stand van zaken.

Voorbereiding fusieonderzoek

Als stuurgroep hebben we uitgebreid stilgestaan bij een zorgvuldige voorbereiding en inrichting van het onderzoek. Er ligt een plan van aanpak en communicatieplan op tafel en de onderzoeksopdrachten voor de werkgroepen zijn geformuleerd en deels al uitgevoerd. Er is allereerst begonnen met een brede inventarisatie van mogelijke gespreksonderwerpen die relevant zijn voor de fusie. Extra aandacht gaat bijvoorbeeld uit naar de governance en de rol van de huidige schooldirecteuren daarin en de identiteit van de verenigingen en deze punten zijn dan ook aan de start opgepakt.

De stuurgroep wordt ondersteund door vier werkgroepen, namelijk de werkgroepen Identiteit, Onderwijs, Personeel & Organisatie en Financiën & Huisvesting. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers uit de teams, ouders, besturen en andere betrokken. Eén vanuit elke school. De werkgroepen doen onderzoek naar de mogelijke consequenties van een bestuurlijke fusie. Hierbij wordt gekeken naar huidige verschillen en overeenkomsten tussen de scholen en naar mogelijkheden en belemmeringen om te komen tot een bestuurlijke fusie. De werkgroepen hebben hun eerste concept rapportage opgeleverd. Deze is besproken in de stuurgroep en er is feedback teruggegeven aan de werkgroepen. Aan de werkgroepen is gevraagd om 19 februari as. hun eindrapport op te leveren.

Uit de conceptrapportages van de werkgroepen komen, op hoofdlijnen, enkele conclusies en adviezen die wij als stuurgroep ook al zo hadden geformuleerd aan de start van dit traject.

Zo is bijvoorbeeld een uitgangspunt, al vanaf het begin van dit proces, dat de 4 scholen hun eigenheid behouden. Deze is verbonden aan het eigen dorp en de populatie. Maar ook dat er waar kan samen wordt gewerkt tussen de scholen. Dit zal een natuurlijk proces zijn van verder bouwen aan deze samenwerking.

Een ander belangrijk uitgangspunt is het waarborgen van de christelijke identiteit – die ook de 4 scholen / verenigingen verbindt.

Als stuurgroep zijn we begonnen met de governance-contouren van de nieuwe organisatie (met andere woorden: hoe richten we de organisatie in ten aanzien van bestuur en toezicht). Zo hebben we stil gestaan bij de rechtspersoon, het bestuursmodel en de inrichting van de topstructuur. Graag geven wij hieronder de denkrichtingen van de stuurgroep op deze thema’s. Met de term ‘denkrichtingen’ bedoelen wij dat het nog niet in kannen en kruiken is, maar dat dit de uitkomsten zijn van de verkennende gesprekken.

Planning fusieonderzoek

Als stuurgroep werken wij met de volgende planning:

Denkrichting: Rechtspersoon

In geval van de bestuurlijke fusie, dient er een keuze gemaakt te worden voor een rechtsvorm. In het onderwijs zijn hier 2 smaken in: een vereniging of een stichting. Momenteel zijn alle scholen verenigingen. Er zijn voor- en nadelen aan beide rechtsvormen. Waar de stichting bijvoorbeeld als voordeel heeft een meer slagvaardige manier van besturen en besluitvorming, kent de vereniging het voordeel van de mogelijkheid voor ouders (leden) om via lidmaatschap maximale zeggenschap uit te oefenen. De stuurgroep heeft op dit punt nog geen voorgenomen keuze. Tijdens de komende ALV zal aan dit onderwerp ook aandacht besteed worden.

Denkrichting: bestuursmodel

De stuurgroep heeft als voorkeur uitgesproken om de scheiding tussen intern toezicht en bestuur vormgeven door middel van een Raad van Beheer-model. Het raad van beheermodel bestaat uit een uitvoerend en toezichthoudend deel, die gezamenlijk het bestuur vormen in de zin van de wet. Minimaal één uitvoerend bestuurslid is bezoldigd, dit is de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft de eindverantwoordelijkheid over alle scholen en is daarnaast belast met de voorbereiding, vaststelling en de uitvoering van het beleid. Het bestuur (uitvoerend en toezichthoudend) blijft als geheel verantwoordelijk en vormt het bestuur in de zin van de wet.

Op dit moment heeft elke school een eigen bestuur. Bij een bestuurlijke fusie worden deze besturen als het ware in elkaar geschoven, waardoor er slechts één bestuur is die de vier scholen bestuurt. Dat zorgt voor een efficiency slag: men hoeft niet meer voor elke school vijf bestuursleden en een toezichthouder te zoeken, maar er is dan één of meerdere bezoldigde directeur-bestuurders en vijf tot zeven toezichthouders.

Bij de keuze voor een bestuursmodel, hoort ook de nadere inkleuring van de onderliggende topstructuur en de bemensing daarvan. Hierin is nog geen keuze gemaakt en dienen de gesprekken tussen besturen en de directeuren nog verder plaats te vinden.

Vervolg

We zijn goed op weg. Tegelijkertijd staan er nog een heel aantal onderwerpen op de planning om nader te verkennen, zoals onderwerpen over onderwijs, identiteit, financiën of P&O. In deze verkenning wordt de stuurgroep goed geïnformeerd door de werkgroepen, die het voorbereidend werk doen voor de uiteindelijke rapportage. Ook zijn er nog onderwerpen die wij als stuurgroep oppakken, zoals de inrichting van de medezeggenschap.

Bovenstaand zijn een aantal denkrichtingen verwoord. Hierover zijn nog geen formele besluiten zijn genomen. Hopelijk geven deze denkrichtingen u inzicht in het werk wat de afgelopen maanden is verzet door de stuurgroep en de werkgroepen.

Voor vragen of nadere toelichting, neem contact op met het bestuur.