Welkom

Welkom op de website van Federatie voor Protestants Christelijk Basisonderwijs ‘Het Groene Hart’. In de federatie ‘Het Groene Hart’ werken de volgende vijf protestants christelijke basisscholen sinds 1999 met elkaar samen:

Onderzoek naar besturenfusie

De scholen werken sinds 1999 al samen in de federatie. Reeds langere tijd worden er gesprekken gevoerd tussen onze verenigingen over verdere samenwerking op bestuursniveau.

In 2019 hebben de besturen van de scholen in de federatie een verkenning laten uitvoeren naar vormen van intensievere samenwerking. Na de vrijblijvende verkenning is voor de besturen van Eben-Haëzer (Kamerik), De Wegwijzer (Kockengen), Koningin Julianaschool (Wilnis) en Jorai (Zegveld) vertrouwen ontstaan in de mogelijkheid en meerwaarde van een constructieve bestuurlijke samenwerking. Het leidend motief hierachter is het gezamenlijk en in continuïteit aanbieden van kwalitatief goed Protestants Christelijk basisonderwijs voor alle kinderen in onze regio. Het bestuur van De Schakel (Vinkeveen) heeft de overweging gemaakt niet te participeren in een vervolgonderzoek naar verdere samenwerking.

De besturen van Eben-Haëzer, De Wegwijzer, Koningin Julianaschool en Jorai hebben besloten om een vervolgonderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot een bestuurlijke fusie.

Wij hebben vertrouwen dat door verdere samenwerking er een robuuste en toekomstbestendige organisatie wordt gecreëerd in een tijd waarin van het onderwijs veel gevraagd wordt. In het vervolgonderzoek, dat in oktober 2020 start, worden de gevolgen van de mogelijke besturenfusie in kaart gebracht. We hechten grote waarde aan een zorgvuldig en breed gedragen proces, waarbij de meerwaarde merkbaar en overtuigend moet zijn. Pas als er een goed en zorgvuldig beeld is van de gevolgen van de mogelijke fusie, kan verdere besluitvorming plaatsvinden.

Als een belangrijke voorwaarde om te komen tot een bestuurlijke fusie hebben wij gesteld dat onze scholen allemaal hun eigen herkenbare karakter hebben en dienen te behouden. Dit ‘eigen gezicht’ wordt bepaald door de leerkrachten, leerlingen, ouders en de betreffende dorpscultuur. Uitgangspunt voor het vervolgonderzoek is dan ook dat de vier schoollocaties behouden blijven.

Om het vervolgonderzoek te markeren, ondertekende wij op 7 oktober 2020 D.V. een intentieverklaring . Met deze ondertekening spreken we uit dat er een gezamenlijke intentie bestaat om te komen tot verdergaande samenwerking tussen de vier besturen en deze samenwerking te realiseren na een zorgvuldig onderzoeks- en besluitvormingstraject. Ter begeleiding hiervan hebben we een stuurgroep ingericht, waarin vertegenwoordigers van de vier besturen plaats hebben genomen. We worden begeleid door Verus, vereniging voor Katholiek en Christelijk onderwijs (uit Woerden).

We zullen u gedurende de komende maanden, onder andere via deze website, op de hoogte houden van de voortgang. We streven naar besluitvorming na de zomer van 2022.

In geval van vragen, verwijzen wij u naar een lid van de stuurgroep. Deze ledenlijst treft u aan op de pagina ‘Stuurgroep‘.

Onderzoeksfase afgerond

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de afronding van het onderzoek naar een eventuele besturenfusie tussen de vier verenigingen. Na het ondertekenen van de intentieverklaring op 7 oktober 2020 is er gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid en effecten van een eventuele besturenfusie. De stuurgroep is met enige regelmaat bij elkaar gekomen, de werkgroepen hebben rapportages opgeleverd en er ligt een definitief fusierapport bij de besturen en interne geledingen. Ook is er regelmatig gesproken met de schooldirecteuren. We weten elkaar goed en waar nodig zeker ook kritisch te vinden. De indruk van de stuurgroep is dat deze sfeer breed wordt gedragen binnen de verschillende geledingen van de schoolorganisaties.

Status fusieonderzoek

Het onderzoek naar de besturenfusie is afgerond. Er is een uitgebreid onderzoeksrapport en een fusie-effectenrapportage opgesteld. Het rapport beoogt de effecten van de eventuele besturenfusie in kaart te brengen en de contouren te schetsen van de gefuseerde organisatie. Het rapport is opgesteld door de stuurgroep, ondersteund door vier werkgroepen: Identiteit, Onderwijs, Personeel & Organisatie en Financiën & Huisvesting. In het onderzoeksrapport schetsen we een beeld van de huidige vier schoolbesturen, verkennen we de meerwaarde van een eventuele fusie en brengen we de effecten van de fusie in kaart voor onder andere onderwijs, personeel, governance en financiën.

We bewandelen op dit moment de volgende stappen richting de besluitvorming:

 1. De vier besturen hebben een voorgenomen besluit genomen.
 2. De commissie van toezicht wordt om goedkeuring gevraagd op het bestuursbesluit.
 3. De medezeggenschapsraden wordt om instemming gevraagd op het bestuursbesluit.
 4. De ouders worden geraadpleegd door middel van een ouderraadpleging.
 5. De leden van de verenigingen wordt gevraagd om het bestuursbesluit te bekrachtigen.
 6. Pas als alle geledingen akkoord zijn kan het besluit tot besturenfusie definitief worden genomen.

Daarnaast vragen we aan de gemeenten advies met betrekking tot de besturenfusie en gaan we in gesprek met de vakbonden. Dat zijn verplichte onderdelen in het traject om te komen tot een besturenfusie.

We ervaren veel vertrouwen in elkaar om het vervolg verder vorm te geven. We zijn goed op weg.

Voor vragen of nadere toelichting, neem contact op met het bestuur.

Update Stand van Zaken Onderzoek (februari 2021)

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de start van het onderzoek naar een eventuele besturenfusie tussen de

 • Vereniging voor Protestant-Christelijk Basisonderwijs te Kamerik
 • de Vereniging ter bevordering van Gereformeerd Schoolonderwijs te Kockengen
 • de Vereniging voor Protestant-Christelijk Basisonderwijs te Wilnis
 • de Vereniging tot stichting en instandhouding van een school met de Bijbel te Zegveld

De stuurgroep is een aantal keer bij elkaar gekomen, de kick-off van de werkgroepen heeft plaatsgevonden, de intentieverklaring is ondertekend en de werkgroepen zijn vervolgens gestart. Ook is er goed contact met de schooldirecteuren. Er heerst in de stuurgroep een positieve en optimistische sfeer en wij weten elkaar goed en waar nodig zeker ook kritisch te vinden. De indruk van de stuurgroep is dat deze sfeer breed wordt gedragen binnen de verschillende geledingen van de schoolorganisaties.

Graag brengt de stuurgroep de u via dit bericht op de hoogte van de stand van zaken.

Voorbereiding fusieonderzoek

Als stuurgroep hebben we uitgebreid stilgestaan bij een zorgvuldige voorbereiding en inrichting van het onderzoek. Er ligt een plan van aanpak en communicatieplan op tafel en de onderzoeksopdrachten voor de werkgroepen zijn geformuleerd en deels al uitgevoerd. Er is allereerst begonnen met een brede inventarisatie van mogelijke gespreksonderwerpen die relevant zijn voor de fusie. Extra aandacht gaat bijvoorbeeld uit naar de governance en de rol van de huidige schooldirecteuren daarin en de identiteit van de verenigingen en deze punten zijn dan ook aan de start opgepakt.

De stuurgroep wordt ondersteund door vier werkgroepen, namelijk de werkgroepen Identiteit, Onderwijs, Personeel & Organisatie en Financiën & Huisvesting. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers uit de teams, ouders, besturen en andere betrokken. Eén vanuit elke school. De werkgroepen doen onderzoek naar de mogelijke consequenties van een bestuurlijke fusie. Hierbij wordt gekeken naar huidige verschillen en overeenkomsten tussen de scholen en naar mogelijkheden en belemmeringen om te komen tot een bestuurlijke fusie. De werkgroepen hebben hun eerste concept rapportage opgeleverd. Deze is besproken in de stuurgroep en er is feedback teruggegeven aan de werkgroepen. Aan de werkgroepen is gevraagd om 19 februari as. hun eindrapport op te leveren.

Uit de conceptrapportages van de werkgroepen komen, op hoofdlijnen, enkele conclusies en adviezen die wij als stuurgroep ook al zo hadden geformuleerd aan de start van dit traject.

Zo is bijvoorbeeld een uitgangspunt, al vanaf het begin van dit proces, dat de 4 scholen hun eigenheid behouden. Deze is verbonden aan het eigen dorp en de populatie. Maar ook dat er waar kan samen wordt gewerkt tussen de scholen. Dit zal een natuurlijk proces zijn van verder bouwen aan deze samenwerking.

Een ander belangrijk uitgangspunt is het waarborgen van de christelijke identiteit – die ook de 4 scholen / verenigingen verbindt.

Als stuurgroep zijn we begonnen met de governance-contouren van de nieuwe organisatie (met andere woorden: hoe richten we de organisatie in ten aanzien van bestuur en toezicht). Zo hebben we stil gestaan bij de rechtspersoon, het bestuursmodel en de inrichting van de topstructuur. Graag geven wij hieronder de denkrichtingen van de stuurgroep op deze thema’s. Met de term ‘denkrichtingen’ bedoelen wij dat het nog niet in kannen en kruiken is, maar dat dit de uitkomsten zijn van de verkennende gesprekken.

Planning fusieonderzoek

Als stuurgroep werken wij met de volgende planning:

Denkrichting: Rechtspersoon

In geval van de bestuurlijke fusie, dient er een keuze gemaakt te worden voor een rechtsvorm. In het onderwijs zijn hier 2 smaken in: een vereniging of een stichting. Momenteel zijn alle scholen verenigingen. Er zijn voor- en nadelen aan beide rechtsvormen. Waar de stichting bijvoorbeeld als voordeel heeft een meer slagvaardige manier van besturen en besluitvorming, kent de vereniging het voordeel van de mogelijkheid voor ouders (leden) om via lidmaatschap maximale zeggenschap uit te oefenen. De stuurgroep heeft op dit punt nog geen voorgenomen keuze. Tijdens de komende ALV zal aan dit onderwerp ook aandacht besteed worden.

Denkrichting: bestuursmodel

De stuurgroep heeft als voorkeur uitgesproken om de scheiding tussen intern toezicht en bestuur vormgeven door middel van een Raad van Beheer-model. Het raad van beheermodel bestaat uit een uitvoerend en toezichthoudend deel, die gezamenlijk het bestuur vormen in de zin van de wet. Minimaal één uitvoerend bestuurslid is bezoldigd, dit is de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft de eindverantwoordelijkheid over alle scholen en is daarnaast belast met de voorbereiding, vaststelling en de uitvoering van het beleid. Het bestuur (uitvoerend en toezichthoudend) blijft als geheel verantwoordelijk en vormt het bestuur in de zin van de wet.

Op dit moment heeft elke school een eigen bestuur. Bij een bestuurlijke fusie worden deze besturen als het ware in elkaar geschoven, waardoor er slechts één bestuur is die de vier scholen bestuurt. Dat zorgt voor een efficiency slag: men hoeft niet meer voor elke school vijf bestuursleden en een toezichthouder te zoeken, maar er is dan één of meerdere bezoldigde directeur-bestuurders en vijf tot zeven toezichthouders.

Bij de keuze voor een bestuursmodel, hoort ook de nadere inkleuring van de onderliggende topstructuur en de bemensing daarvan. Hierin is nog geen keuze gemaakt en dienen de gesprekken tussen besturen en de directeuren nog verder plaats te vinden.

Vervolg

We zijn goed op weg. Tegelijkertijd staan er nog een heel aantal onderwerpen op de planning om nader te verkennen, zoals onderwerpen over onderwijs, identiteit, financiën of P&O. In deze verkenning wordt de stuurgroep goed geïnformeerd door de werkgroepen, die het voorbereidend werk doen voor de uiteindelijke rapportage. Ook zijn er nog onderwerpen die wij als stuurgroep oppakken, zoals de inrichting van de medezeggenschap.

Bovenstaand zijn een aantal denkrichtingen verwoord. Hierover zijn nog geen formele besluiten zijn genomen. Hopelijk geven deze denkrichtingen u inzicht in het werk wat de afgelopen maanden is verzet door de stuurgroep en de werkgroepen.

Voor vragen of nadere toelichting, neem contact op met het bestuur.

Stuurgroepleden

De volgende personen nemen deel aan de stuurgroep:

 • Namens Eben-Haëzer te Kamerik:
  • Jan van Maanen, bestuurslid
  • Marc-Jan Zwaneveld, bestuurslid
 • Namens De Wegwijzer te Kockengen:
  • Derk Boswijk, voorzitter bestuur
  • Johan Immink, bestuurslid
 • Namens Koningin Julianaschool te Wilnis:
  • Corstian Leeflang, bestuurslid
  • Bas Blankestijn, voorzitter bestuur
 • Namens Jorai te Zegveld:
  • Ronnie Dekker, voorzitter bestuur
  • Jasper Vennik, bestuurslid

Projectorganisatie

Voor het onderzoek naar de besturenfusie is een projectorganisatie ingericht met een stuurgroep en een viertal werkgroepen:

De Stuurgroep bestaat uit de procesbegeleider van Verus (tevens onafhankelijk voorzitter) en een afvaardiging van de besturen van Kamerik, Kockengen, Wilnis en Zegveld.

De Stuurgroep bewaakt en coördineert het besluitvormingsproces, waarbij de procesbegeleider in het bijzonder rekening houdt met het bewaken van de voortgang en communicatie over het gehele proces.

Daarenboven zal de Stuurgroep zich buigen over vraagstukken die te maken hebben met communicatie, strategisch beleid en de uiteindelijke organisatorische inrichting.

De werkgroepen bestaan uit bestuursleden, medewerkers en in voorkomende situaties ouders van de diverse scholen van de Federatie ‘het Groene Hart’. De directeuren van de scholen zitten ieder een Werkgroep voor. Aan de Werkgroepen wordt gevraagd een onderzoek te doen naar hun betreffende domein en daarbij in ieder geval de volgende werkzaamheden te verrichten:

 • Een onderzoek naar de gang van zaken binnen hun domein binnen de bestaande scholen (Ist-situatie), waaronder een onderzoek naar overeenkomsten, verschillen en elementen die behouden moeten blijven;
 • Het doen van aanbevelingen aan de Stuurgroep over de te kiezen werkwijze in de nieuwe organisatie van de scholen (Soll-situatie), waaronder het beantwoorden van de vraag waar aantoonbare meerwaarde ligt in de samenvoeging; en
 • Aangeven welke mogelijkheden, aangrijpingspunten, en randvoorwaarden er zijn om van de bestaande naar de nieuwe, gewenste situatie te ontwikkelen.

Begeleiding Verus

Verus begeleidt de schoolbesturen in het onderzoek naar de besturenfusie.

Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, (G)MR-leden, docenten, leerlingen en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert. Als dienst aan onze samenleving. Vertrouwd, verbindend en bevlogen.

Onze visie op intensivering van samenwerking

We werken vanuit de driehoek van educational governance waarin we voortdurend balans zoeken tussen de “harde” structuurkant en de “zachte” communicatie- en cultuurkant. Zeker ook in trajecten ter intensivering van samenwerking is het goed aan de verschillende kanten van de driehoek voortdurend aandacht te besteden. Daarnaast is het ook onze visie dat vorm inhoud volgt. Met andere woorden: of deze intensivering uiteindelijk zal leiden tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst, het vormen van een holding of het doen van een bestuurlijke fusie is de uitkomst van het traject, niet het beginpunt.

In onze aanpak, die we hieronder beschrijven, gaan we uit van een aantal aandachtspunten ten aanzien van intensivering van de samenwerking. Onderstaande figuur geeft hier een overzicht van: